Skip to main content

Az L. AND. L. 2007 Kft. (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Bányász út 33., cégjegyzékszám: 10-09-027366, adószám: 13891723-2-10) (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton teszi közzé adatvédelmi és adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a Lovász Pincészet adatkezelését szabályozza. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa. Az Adatkezelési tájékoztató módosításai jelen weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei

 • Név:           L. AND. L. 2007 Kft. 
 • Székhely:   3231 Gyöngyössolymos, Bányász út 33
 • E-mail:       lovasz5@upcmail.com
 • Telefon:      +36-20-979-1001
                    +36-30-604-6206

 

Adatvédelmi tisztviselő

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Fogalommeghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 • „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve” - a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
 • „célhoz kötöttség elve” – a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;
 • „adattakarékosság elve” – a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 • „pontosság elve” – a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • „korlátozott tárolhatóság elve” - a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az általános adatvédelmi rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a  rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • „integritás és bizalmas jelleg elve” - a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 • „elszámoltathatóság elve” - Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

Általános tájékoztatás

Tájékoztatjuk jelen weboldal látogatóit, hogy különösen, de nem kizárólagosan a weboldal látogatásakor, a honlapon való kapcsolatfelvétel során, a honlapon feltüntetett termékek és szolgáltatások megrendelésével, igénybevételével összefüggésben – személyes adatok kezelésére és feldolgozására kerül sor.

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag jogszerűen, az adatvédelmi alapelvek betartásával, megfelelő jogalappal és célból, átlátható módon, az érintetti jogok mindenkori érvényre juttatásával, az adatbiztonság és adattakarékosság elvét betartva kezeli. Kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerül sor, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek és a cél elérésére alkalmasak. Az adatok kezelése a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történik.

 

Adatkezelések

I. Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a szolgáltatásaink és termékeink iránt e-mailben, telefonon vagy személyesen érdeklődőkkel.

Érintettek: A Lovász Pincészet részére elektronikus üzenetet küldők, a pincészet szolgáltatásait igénybe venni szándékozók, termékeink iránt érdeklődők.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Megkeresés kelte

Az adatok forrása: Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

Adatkezelés jogalapja: általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig.

II. Szolgáltatás igénybevétele, termékértékesítés

Adatkezelés célja: Termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása és az ezekhez kapcsolódó szerződés megkötése és teljesítése.

 • Borkóstoló rendezvények előkészítése és lebonyolítása, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások szervezése és nyújtása;
 • Borászati termékek adásvétele;
 • A termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó szerződés előkészítése, megkötése.

Érintettek: A Kft. szolgáltatásait igénybe vevők, vásárlók

Adatkezelés jogalapja: általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Lakcím
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Bankszámlaszám
 • Megrendelés száma és vásárlás időpontja

Az adatok forrása: Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (2) bekezdésének e) pontjára hivatkozással a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele.

Adatkezelés időtartama: A kezelt személyes adatok a szerződés mindkét fél általi teljesítését követő 5 év elteltével kerülnek törlésre.

III.  Számla kiállítása

Adatkezelés célja: Számla kiállítása

Adatkezelés jogalapja: általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 159. § (1) bekezdése írja elő.

Érintettek: A Kft. szolgáltatásait igénybe vevők, vásárlók

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Lakcím
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Bankszámlaszám

Az adatok forrása: Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

Adatkezelés időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  169. § (2) bekezdése alapján a számlát 8 évig kell megőrizni.

IV.  Megrendelt termékek kiszállítása

Adatkezelés célja: Megrendelések kiszállítása futárszolgálat igénybevételével

Adatkezelés jogalapja: általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Érintettek: A Kft. szolgáltatásait igénybe vevők, vásárlók

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Lakcím
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Bankszámlaszám

Az adatok forrása: Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

Adatkezelés időtartama: A kezelt személyes adatok a szállítás alapjául szolgáló szerződés mindkét fél általi teljesítését követő 5 év elteltével kerülnek törlésre.

V.        Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásáról.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít a weboldal üzemeltetője részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytcs/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/inti/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Az adatkezelések során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.

Az adatokat az Adatkezelő Kft. tagjai, munkatársai, illetve bizonyos személyes adatokat (lásd.: Az igénybe vett adatfeldolgozók c. részt) az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók és azok munkatársai ismerhetik meg.

A hivatalos szervek (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság…) általi esetleges megkeresésre adatot közlünk.

Az adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Az adatfeldolgozó megnevezése:     GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:          2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:    06-29-88-67-00

Az adatfeldolgozó e-mail címe:      info@gls-hungary.com

Az adatfeldolgozó megnevezése:    Express One Hungary Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:          1239 Budapest, Európa út 12., BILK Logisztikai Központ L1 épület

Az adatfeldolgozó telefonszáma:    +36 1 8 777 400

Az adatfeldolgozó e-mail címe:      ugyfelszolgalat@expressone.hu

Az adatfeldolgozó megnevezése:    FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye:          3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:    +36 1/999-0-369

Az adatfeldolgozó e-mail címe:      info@foxpost.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.

Az érintett a megrendelésének adatkezelő általi visszaigazolása során kap tájékoztatást arról, hogy mely fuvarozó cég végzi a megrendelt áru kiszállítását és ennek kapcsán személyes adatainak feldolgozását.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az Adatkezelővel szerződő fél részére kiszállítja a megrendelt terméket, ennek érdekében kezeli az érintett személyes adatait.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése:    Ariadne 2000 Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:          3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor utca 10/1. fsz. 3.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:    06-37-301-909

Az adatfeldolgozó e-mail címe:      ariadne.kft@chello.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az Adatfeldolgozó közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatait a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban (8 év) kezeli, majd ezt követően haladéktalanul törli.

 

A tárhely-szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése:    Servergarden Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:          1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

Az adatfeldolgozó e-mail címe:      info@servergarden.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére tárhelyszolgáltatást nyújt.

 

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz (pl. adatkezelés célja, adatok kategóriái, címzettek, tárolás tervezett időtartama, stb.) hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. Ilyen feltételek különösen, ha az adatokat jogellenesen kezelték; ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, melyből azokat gyűjtötték; Ön visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap az adatkezelésre; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni a személyes adatokat stb.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Amennyiben az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő az adatkezelést (pl. számla kiállítása során kezelt személyes adatok) a törléshez való jog nem érvényesíthető.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez a határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat papír alapon és elektronikus formában tárolja.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, melyek az adatvédelmi szabályozókban foglaltak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, törléstől, megsemmisítéstől, nyilvánosságra hozataltól, továbbá a véletlen megsemmisülés, sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Az Adatkezelő a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat mértékéhez igazodó adatbiztonsági intézkedéseket, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatbiztonság garantálása érdekében.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő a tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst és tájékoztatja az érintettet.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Jogorvoslat

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatainak kezelésével az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az Adatkezelő képviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Tel: +36 -1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu)

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A termék bekerült a kosárba.
Elmúltál 18 éves?